Algemene verkoopvoorwaarden van de op Wallaby Boomerangs verkochte producten

Artikel 1 - Voorwerp De onderhavige voorwaarden regelen de verkoop door de vennootschap Wallaby Boomerangs

Artikel 2 - Prijzen De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten. In het geval van een bestelling naar een ander land dan Europees Frankrijk, bent u de importeur van het (de) betrokken product(en). Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Wallaby Boomerangs. Zij staan te uwer laste en vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid, zowel wat de aangiften als wat de betalingen aan de autoriteiten en bevoegde instanties in uw land betreft. Wij adviseren u dit na te gaan bij uw plaatselijke autoriteiten. Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, moeten in euro worden betaald. De vennootschap Wallaby Boomerangs behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal gefactureerd worden op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De producten blijven eigendom van Wallaby Boomerangs tot de volledige betaling van de prijs. Opgelet: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaan de risico's van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 - Bestellingen U kunt een bestelling plaatsen: Detail de gekozen methodes, bijvoorbeeld: Op het internet: www.wallabyboomerangs.com De contractuele informatie wordt in het Frans weergegeven en zal ten laatste op het moment van de validatie van uw bestelling worden bevestigd. De vennootschap Wallaby Boomerangs behoudt zich het recht voor een betaling niet te registreren, en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, en meer bepaald in geval van een bevoorradingsprobleem, of in geval van moeilijkheden betreffende de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Geldigverklaring van uw bestelling Elke bestelling die op de website www.wallabyboomerangs.com verschijnt, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke bevestiging van een bestelling impliceert uw volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. U verklaart dat u hiervan volledig op de hoogte bent. De orderbevestiging zal worden beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. Een samenvatting van de gegevens van uw bestelling en van de onderhavige Algemene Voorwaarden zal u worden meegedeeld via het e-mailadres van uw orderbevestiging.

Artikel 5 - Betaling Het feit dat u uw bestelling valideert, houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen. De betaling van uw aankopen gebeurt met een kredietkaart dankzij het beveiligde systeem Paypal Europe. Het debet van de kaart gebeurt pas op het moment van de verzending van de bestelling. In geval van levering in gedeelten worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

Artikel 6 - Herroeping Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing) te geschieden. In deze context, is uw verantwoordelijkheid betrokken. Eventuele schade die het product bij deze gelegenheid lijdt, kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht teniet wordt gedaan. U bent verantwoordelijk voor de retourkosten. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de onderneming Wallaby Boomerangs overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat werd gebruikt bij de bestelling. UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21-8 van het Wetboek van Consumentenrecht, is het herroepingsrecht niet van toepassing op De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen. De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen. De levering van goederen die door de consument na de levering zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden. De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen vertraging oploopt en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft. De levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur, wanneer deze na levering door de consument niet zijn verzegeld. De levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties. Transacties afgesloten op een openbare veiling. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn recht op herroeping.

Artikel 7 - Beschikbaarheid Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site www.wallabyboomerangs.com en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail informeren. Uw bestelling zal automatisch worden geannuleerd en er zal geen bankafschrijving worden uitgevoerd.

Artikel 8 - Levering De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de termijn die op de validatiepagina van de bestelling is aangegeven. In geval van vertraging bij de verzending zal u een e-mail worden gestuurd om u op de hoogte te brengen van de eventuele gevolgen voor de aangegeven leveringstermijn. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u in geval van vertraging bij de levering de mogelijkheid de bestelling te annuleren volgens de voorwaarden van artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenrecht. Indien u het product intussen ontvangt, zullen wij overgaan tot terugbetaling van u en van de leveringskosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenrecht. In geval van levering door een vervoerder kan de vennootschap Wallaby Boomerangs niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de klant na meerdere voorstellen tot afspraak.

Artikel 9 - Garantie Voor al onze produkten geldt de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-overeenstemming van een verkocht product, kan het worden teruggezonden, geruild of terugbetaald. Alle claims, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend. De producten moeten naar ons worden teruggestuurd in de staat waarin u ze hebt ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.). De verzendkosten worden aan u vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden aan u vergoed op vertoon van de betalingsbewijzen. De bepalingen van dit artikel beletten u niet gebruik te maken van het in artikel 6 bedoelde herroepingsrecht.

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving. Het bedrijf Wallaby Boomerangs kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan u om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor de invoer of het gebruik van de producten of diensten die u van plan bent te bestellen. Bovendien kan het bedrijf Wallaby Boomerangs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het gekochte product. Tenslotte kan de onderneming Wallaby Boomerangs niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet-netwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen De taal van deze overeenkomst is het Frans. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom Alle elementen van de website www.wallabyboomerangs.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming Wallaby Boomerangs. Niemand mag de elementen van de site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf Wallaby Boomerangs.

Artikel 13 - Persoonsgegevens Het bedrijf Wallaby Boomerangs behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en gegevens over u te verzamelen. Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, alsook voor de verbetering van de diensten en de informatie die wij u toesturen. De informatie kan ook worden doorgegeven aan bedrijven die aan deze relatie bijdragen, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot alle nominatieve informatie en persoonsgegevens die u betreffen, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 - Archivering Bewijs De vennootschap Wallaby Boomerangs zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde registers van het bedrijf Wallaby Boomerangs zullen door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Wallaby Boomerangs , 4 rue de la République, 83400 Hyères